Kontaktujte nás: +420 777 457 111 | info@lazne-lipova.cz
0 Kč

REKLAMAČNÍ ŘÁD

ze dne 1.1.2019

 

1. Předmět

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky uplatňování nároků klienta, lázeňského hosta, (dále jen „klient“), vyplývajících z odpovědnosti společnosti Schrothovy léčebné lázně, s.r.o, se sídlem v Lipové – lázních, Dolní Lipová 382, PSČ 790 61, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 66254, IČ 05101051 (dále jen „Lázně“) za vadyposkytnutých služeb nebo prodaného zboží (dále jen „reklamace“) a jejich vyřizování v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

2. Uplatňování reklamací

2.1. Pokud smluvně sjednaná služba nebyla poskytnuta ve sjednaném rozsahu, kvalitě, množstvínebo úrovni, může klient svá práva z odpovědnosti za vady uplatnit formou reklamace u odpovědného pracovníka provozovny Lázní. Seznam osob odpovědných za příjem reklamací u jednotlivých druhů služeb je k dispozici na recepci provozovny Lázní, kde je služba poskytována, případně zboží zakoupeno.

2.2. Pro podání reklamace platí lhůty pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady stanovenéobecně závaznými právními předpisy. Klient je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Při reklamaci kvality stravy lze reklamaci uplatnit pouze před jejím zkonzumováním.

2.3. O uplatnění reklamace bude sepsán Reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetíreklamace, ve kterém budou uvedeny osobní údaje klienta, obsah reklamace, požadovanýzpůsob vyřízení reklamace, a datum přijetí reklamace. Klient obdrží jedno vyhotovení tohoto dokumentu a podpisem potvrdí souhlas s jeho obsahem a převzetí.

2.4. Reklamaci obsahující údaje dle odst. 2.3 může klient zaslat též písemně na adresu provozovny Lázní, kde byla služba poskytnuta, případně zboží zakoupeno.

 

3. Vyřizování reklamací

3.1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu. Nebude-li možné reklamaci vyřídit ve lhůtě 3 dnů (např. v případě provádění znaleckého posudku, laboratorního či jiného vyšetření), bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace klientem, pokud nebude s klientem dohodnuta lhůta delší.

3.2. Klient je povinen poskytnout potřebnou součinnost k vyřízení reklamace, zejména podatúplné informace, předložit reklamované zboží, pokud to jeho povaha umožňuje, případněpředložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu, výše apod.

 

4. Způsoby vyřízení reklamace

4.1. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo zčásti důvodná, spočívá vyřízeníreklamace v bezplatném odstranění vady služby či reklamovaného zboží nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby či výměny zboží.

4.2. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit ani poskytnout náhradní plnění, má klient právo na přiměřenou slevu z ceny poskytnutého plnění, případně vrácení částky již zaplacených služeb.

4.3. V případech, kdy se reklamace týká závad pokoje klienta technického charakteru, které nelze odstranit v běžných termínech, bude reklamace vyřízena přestěhováním klienta na jiný pokoj.

4.4. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je klient písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace.

 

5. Platební karta, bankovní převod, platba v hotovosti

Jako poskytovatelé služeb cestovního ruchu nabízíme možnost zaplacení rezervací přímo u nás na recepci prostřednictvím zabezpečeného on-line platebního systému (vše v rozsahu podpory vaší banky). Platba je bezpečně zpracována a odvedena přímo z vaší kreditní/debetní karty nebo bankovního účtu na náš bankovní účet. Nebo můžete na místě (recepci) použít platbu v hotovosti.

Upozorňujeme, že v případě některých (nevratných) rezervací a speciálních nabídek můžeme vyžadovat platbu předem bankovním převodem (pokud je to možné) nebo platební kartou, na které může být provedena předběžná autorizace nebo z ní stažena platba (někdy bez nároku na vrácení peněz). Před dokončením rezervace si prosím důkladně přečtěte podmínky vztahující se na vámi vybraný produkt nebo službu.

6. Platba předem, zrušení rezervace, nedojezd a důležité informace

Provedením rezervace služeb souhlasíte s platnými podmínkami zrušení rezervace a nedostavení se a s dalšími (dodacími) podmínkami, které se mohou vztahovat na vaši rezervaci služeb (včetně informací uvedených v sekci Storno podmínky). Upozorňujeme vás, že některé ceny, vstupné a speciální nabídky nepřipouští možnost zrušení nebo změny rezervace či navrácení ceny. V případě zrušení rezervace, za kterou byl vybrán storno poplatek nebo v případě nedostavení se mohou být účtovány příslušné poplatky městu. Před provedením rezervace si proto prosím důkladně přečtěte informace o vámi vybraném produktu nebo službě, které mohou zmiňovat takové podmínky. Zkontrolujte si prosím podrobně informace o rezervaci vámi vybraného produktu nebo služby týkající se těchto podmínek před vytvořením rezervace. Upozorňujeme vás, že rezervace, která vyžaduje platbu předem nebo (úplné nebo částečné) předplatné, může být zrušena (bez předchozího varování nebo oznámení o nezaplacení platby), pokud příslušnou (zbývající) částku není možné v plné výši odvést ve stanoveném platebním termínu v souladu s příslušnými platebními podmínkami. Podmínky související s předplacením a stornem rezervace se mohou u jednotlivých produktů a služeb lišit. Přečtěte si prosím pozorně na našich stránkách důležité informace uvedené u jednotlivých služeb nebo ve spodní části stránky s produktem či službou nabízenou na našich stránkách) a důležité informace v potvrzení rezervace. Uvádím zde dodatečné podmínky (např. co se týče věkových omezení, zálohy, storno podmínek a příplatků za skupinovou rezervaci, přístýlek, snídaně, ubytování s domácími mazlíčky a přijímaných typů karet.).  Za opožděné platby, nesprávné bankovní údaje, údaje debetní nebo kreditní karty, neplatné kreditní nebo debetní karty nebo nedostatečné finanční prostředky nesete riziko vy, a proto nebudete mít nárok na vrácení jakékoliv (nevratné) předplacené částky, pokud s tím nebudeme souhlasit.

Pokud si přejete změnit nebo zrušit vaši rezervaci, vraťte se prosím k vašemu e-mailovému potvrzení rezervace a následujte uvedené instrukce. Upozorňujeme vás, že si můžeme účtovat storno poplatek v souladu se  storno podmínkami, podmínkami předplatného a podmínkami nedostavení se. Doporučujeme vám, abyste si pozorně přečetli storno podmínky, podmínky předplatného a podmínky nedostavení se před vytvořením rezervace a nezapomněli včas zaplatit zbývající splátky v souladu s podmínkami dané rezervace.

Pokud se v den svého příjezdu dostavíte pozdě nebo až další den, (včas / ihned) nás o tom informujte, aby personál věděl, kdy vás mají očekávat, a aby se tak předešlo tomu, že by vaše rezervace byla zrušena, nebo by vám byl účtován poplatek za nedostavení se.

7. STORNO PODMÍNKY:

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky pobytu. Toto odstoupení musí být provedeno písemnou formou a oznámení o odstoupení musí být prokazatelně doručeno Schrothovým léčebným lázním. Klient může zrušit potvrzenou závaznou objednávku jen do dne sjednaného nástupu a jen zaplacením částky odstupného (storno poplatku), které činí:

  • do 30 dnů před dnem nástupu bez odstupného
  • od 29 dnů do 10 dnů před nástupem 20 % z celkové ceny pobytu
  • od 9 dnů do 4 dnů před dnem nástupu 40 % z celkové ceny pobytu
  • od 3 dnů do nástupu 100 % z celkové ceny pobytu

Můžeme od vymáhání storno poplatku ustoupit, jestliže Klient nečerpal služby z vážných důvodů, které byly řádně prokázány. Storno poplatek se nehradí v těchto dohodnutých případech - úmrtí, nemoc klienta, živelná pohroma znemožňující nástup v dohodnutém termínu.

V případě stornované objednávky provedeme nejpozději do 21 dnů vyúčtování a vrácení zaplacené zálohy Klientovi s odečtenými storno poplatku, pokud tento vznikne.

Můžeme odstoupit od potvrzené objednávky z důvodů závažného porušení povinností Klienta (např. neuhrazení včas a v plné výši ceny objednaného pobytu a služeb).

Wellness procedury

Přikoupené wellness procedury můžou být načasovány již od 16:00 hod. v nájezdový den. V případě pozdějšího příjezdu je nutné tuto skutečnost uvést u objednávky pobytu. Pokud tak nebude učiněno a procedura nebude využita, nevzniká nárok hosta na náhradní termín čerpání procedury či vrácení peněz.

 8. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1. 1. 2019.

 

Schrothovy léčebné lázně, s.r.o., Dolní Lipová 382, 790 61, Lipová – lázně, Tel: + 420 777 457 111, 112, e-mail: info@lazne-lipova.cz, www: lazne-lipova.cz

DÁRKOVÉ POUKAZY

Dárkový poukaz na pobyt 1500,- Kč

Potěšte své blízké dárkovým poukazem na pobyt v lázních v hodnotě 1500,- Kč.

skladem

Dárkový poukaz na pobyt 1500,- Kč
Cena:
1 500 Kč s DPH

Dárkový poukaz na pobyt 500,- Kč

Potěšte své blízké dárkovým poukazem na pobyt v lázních v hodnotě 500,- Kč.

skladem

Dárkový poukaz na pobyt 500,- Kč
Cena:
500 Kč s DPH

Dárkový poukaz na pobyt 1000,- Kč

Potěšte své blízké dárkovým poukazem na pobyt v lázních v hodnotě 1000,- Kč.

skladem

Dárkový poukaz na pobyt 1000,- Kč
Cena:
1 000 Kč s DPH

SEPARATOR_Radon

© 2020, Schrothovy léčebné lázně s.r.o. - všechna práva vyhrazena