OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Kontaktujte nás: +420 777 457 111 | info@lazne-lipova.cz

Reklamační řád

ze dne 1.1.2019

 

1. Předmět

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky uplatňování nároků klienta, lázeňského hosta, (dále jen „klient“), vyplývajících z odpovědnosti společnosti Schrothovy léčebné lázně, s.r.o, se sídlem v Lipové – lázních, Dolní Lipová 382, PSČ 790 61, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 66254, IČ 05101051 (dále jen Lázně“) za vadyposkytnutých služeb nebo prodaného zboží (dále jen „reklamace“) a jejich vyřizování v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

2. Uplatňování reklamací

2.1. Pokud smluvně sjednaná služba nebyla poskytnuta ve sjednaném rozsahu, kvalitě, množstvínebo úrovni, může klient svá práva z odpovědnosti za vady uplatnit formou reklamace u odpovědného pracovníka provozovny Lázní. Seznam osob odpovědných za příjem reklamací u jednotlivých druhů služeb je k dispozici na recepci provozovny Lázní, kde je služba poskytována, případně zboží zakoupeno.

2.2. Pro podání reklamace platí lhůty pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady stanovenéobecně závaznými právními předpisy. Klient je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Při reklamaci kvality stravy lze reklamaci uplatnit pouze před jejím zkonzumováním.

2.3. O uplatnění reklamace bude sepsán Reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetíreklamace, ve kterém budou uvedeny osobní údaje klienta, obsah reklamace, požadovanýzpůsob vyřízení reklamace, a datum přijetí reklamace. Klient obdrží jedno vyhotovení tohoto dokumentu a podpisem potvrdí souhlas s jeho obsahem a převzetí.

2.4. Reklamaci obsahující údaje dle odst. 2.3 může klient zaslat též písemně na adresu provozovny Lázní, kde byla služba poskytnuta, případně zboží zakoupeno.

 

3. Vyřizování reklamací

3.1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu. Nebude-li možné reklamaci vyřídit ve lhůtě 3 dnů (např. v případě provádění znaleckého posudku, laboratorního či jiného vyšetření), bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace klientem, pokud nebude s klientem dohodnuta lhůta delší.

3.2. Klient je povinen poskytnout potřebnou součinnost k vyřízení reklamace, zejména podatúplné informace, předložit reklamované zboží, pokud to jeho povaha umožňuje, případněpředložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu, výše apod.

 

4. Způsoby vyřízení reklamace

4.1. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo zčásti důvodná, spočívá vyřízeníreklamace v bezplatném odstranění vady služby či reklamovaného zboží nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby či výměny zboží.

4.2. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit ani poskytnout náhradní plnění, má klient právo na přiměřenou slevu z ceny poskytnutého plnění, případně vrácení částky již zaplacených služeb.

4.3. V případech, kdy se reklamace týká závad pokoje klienta technického charakteru, které nelze odstranit v běžných termínech, bude reklamace vyřízena přestěhováním klienta na jiný pokoj.

4.4. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je klient písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace.

 

5. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1. 1. 2019.

 

Schrothovy léčebné lázně, s.r.o., Dolní Lipová 382, 790 61, Lipová – lázně, Tel: + 420 777 457 111, 112, e-mail: info@lazne-lipova.cz, www: lazne-lipova.cz

SEPARATOR_Radon